Cíle práce

Cílem diplomové práce je vytvoření prostorově založeného modelu a následné vizualizace potenciálního výskytu Sršně asijské v České republice. Modelování potenciálních lokalit výskytu v ČR bude provedeno na základě současných přístupů a dat o výskytu v Evropě a Asii. Modelování bude založeno na environmentálních charakteristikách a stanovištních podmínkách. Součástí práce bude také predikce výskytu založená na předpokládaných změnách klimatu, a to do roku 2050. Výstupem práce bude výsledný model a soubor map, který bude sloužit pro informování včelařů. Výstupy práce budou pro včelaře shrnuty do formy brožury s informacemi o sršni asijské a vizualizacemi potenciálního výskytu v České republice. Dále bude vytvořen informační leták pro zvyšování povědomí o sršni asijské mezi odbornou a laickou veřejností.

Teoretická část:

  • odborná rešerše existujících prací – rešerše biologických charakteristik sršně asijské včetně bližšího popisu poddruhu rozšířeného v Evropě (Vespa velutina nigrithorax), popis stanovištních podmínek, vhodnost současných a budoucích klimatických podmínek na rozšíření sršně asijské v ČR, metody a přístupy k modelování výskytu živočišných druhů,
  • analýza dostupných datových sad (klimatická, využití území atd.) a popis zvolených dat pro potřeby modelování.

Praktická část:

  • zpracování dat, vytvoření predikčních rastrů pro modelování,
  • vytvoření predikčního modelu,
  • zpracování pravděpodobnostních map, brožury a letáku.

Po konzultaci s vedoucím práce a po prvotní analýze dostupných dat bylo stanoveno, že data o výskytu sršně asijské budou brána pouze z Evropy, nikoli i z Asie, jak je v původním zadání. Důvody jsou malá dostupnost dat o výskytu sršně asijské v Asii (která je zapříčiněna pravděpodobně faktem, že v Asii se jedná o běžný druh, zatímco v prostředí Evropy jde o druh vysoce monitorovaný pro jeho výrazné dopady na ekonomiku a společnost) a důraz na natrénování modelu na datech z Evropy, poněvadž evropské klimatické a krajinné charakteristiky mají logicky České republice mnohem blíže než ty asijské.

Součástí zadání práce je také tvorba webových stránek a posteru ve formátu A2 shrnujících celou práci. Konečné verze map, brožury a dalších materiálů budou umístěny spolu s posterem a textem práce na stránkách Katedry geoinformatiky UP.

Výsledky této práce umožní zejména včelařům, ale i ostatní odborné a laické veřejnosti nahlédnout do problematiky možného rozšiřování sršně asijské v České republice. Vzhledem k faktu, že se momentálně jedná o výraznou biologickou hrozbu (z důvodů, které budou dále rozebrány v práci), je potřeba veřejnost informovat o potenciálním nebezpečí, které její šíření v České republice přináší, a způsobech, jak se jí bránit, případně jak se na ni připravit. v neposlední řadě má tato práce přinést sofistikovanější a přehlednější vizualizace výskytu sršně v podobě map a dalších materiálů, neboť vizualizační část je i v evropském měřítku nedostatečná.