HODNOCENÍ ROZDÍLNOSTI STRATEGIÍ ČTENÍ STIMULŮ NA ZÁKLADĚ ANALÝZY EYE–TRACKING DAT

VÝSLEDKY

MAPY

Ve stimulech s mapami se kartografové nejčastěji dívali do oblasti mapy a poté svou pozornost upínali k legendě. Studenti jiných oborů se také nejvíce zaměřovali na oblast mapy, poté ale jejich pozornost směřovala více k titulu než k legendě. Skupina pracujících lidí se podle poměru počtu fixací na jednotlivé AOI více podobala kartografům než studentům jiných oborů. Při porovnání všech tří skupin se kartografové zaměřovali nejvíce na mapu, kdežto počet fixací u studentů jiných oborů byl vysoký i u titulu nebo legendy.

Pro porovnání počtu fixací pro všechny mapy byl vytvořen krabicový graf (Graf 1). Všechny skupiny jsou si navzájem podobny, nicméně průměrně nejvíce fixací bylo zaznamenáno u skupiny pracujících lidí. Střední hodnota (medián) všech skupin se pohybovala okolo čísla 40 a tak se skupiny zásadně mezi sebou nelišily. U skupiny kartografů a studentů jiných oborů lze pozorovat větší množství odlehlých hodnot.

mapy


GRAFY

Stejně jako u map i u grafů se kartografové z velké části zaměřovali na hlavní část, kterou byl graf. Skupina studentů jiných oborů se většinou ze stejné části dívala jak na graf, tak i na popisky os grafu nebo na nadpis grafu. Skupina pracujících se více podobala skupině studentů jiných oborů a taktéž nesledovala z velké části jen graf.

Při porovnání krabicového grafu (Graf 2) měli mírně více fixací opět skupina pracujících lidí. Pokud byla srovnána střední hodnota (medián), pohybovala se u všech tří skupin okolo hodnoty 40.

grafy


REKLAMY

V posledním typu stimulu se všechny tři skupiny respondentů nejvíce dívaly na nadpis nebo nějaký tučný text, který popisoval danou reklamu. Na obrázek, který se v reklamě vyskytoval, se dívali z menší části. U stimulů reklam se nenachází žádný výrazný rozdíl mezi jednotlivými skupinami respondentů.

Vytvořené boxploty pro počet fixací u stimulů reklam (Graf 5) se právě u reklam nejvíce podobají. U reklam se totiž nenacházely žádné výrazné rozdíly mezi skupinami respondentů, a proto i vytvořené grafy jsou si hodně podobné. V počtu fixací u reklam jsou krabicové části téměř shodné. Jsou poznat pouze malé rozdíly. Střední hodnota se pohybuje kolem hodnoty 20.

reklamyDOPORUČENÍ PRO VOLBU ALGORITMU

Pro rozhodovací proces, který algoritmus zvolit bylo vytvořeno porovnání všech třech algoritmů. Algoritmus Levenshtein je vhodný pro rychlé vyhledávání mezi řetězci. Needleman-Wunsch algoritmus je pomalejší, zato přesnější než algoritmus Levenshtein.

doporuceni

SCHÉMA PRO DANÝ TYP ALGORITMU

schema

AUTOR PRÁCE

Veronika PAVELKOVÁ

VEDOUCÍ PRÁCE

Mgr. Stanislav Popelka, Ph.D.

ODKAZY

Text práce (PDF)
Poster k práci (PDF)