VÝSLEDKY

Práce zahrnuje manuál pro práci s open-source nástrojem pro zpracování eye-tracking dat OGAMA. V něm dochází k vysvětlení moţností nastavení jednotlivých parametrů a jejich vlivu na výsledné analýzy. U významných funkcí je také uveden příklad vyuţití při studiu kartografických děl. V příloze práce je pak umístěn přehledný manuál s popisem funkcí jednotlivých tlačítek umístěných v modulech. Přínos této části práce spočívá v umoţnění vyuţití programu OGAMA i uţivatelům bez jeho předchozích znalostí. To je způsobeno především velice stručnou nápovědou, která je součástí této aplikace.

Pro zvýšení povědomí o svobodném softwaru pro eye-tracking je v práci i kapitola, která popisuje významné aplikace, které v současné době existují. Jejich vývoj probíhá, jak je v práci zmíněno, především na akademických půdách a tak k informacím o jejich existenci není snadný přístup.

K umožnění společného využití programu OGAMA a softwaru společnosti SMI je část práce věnována srovnání vizualizací jimi vytvořených fixací. Bohužel, díky vysoké odlišnosti využívaných algoritmů pro jejich sestavení, se nepodařilo najít vztah pro docílení shodného výsledku. Ten totiž závisí také na charakteru naměřených dat a proto i nastavení s nejvyšší shodou není možné využít ve všech případech. Zjištěné hodnoty zajišťující největší míru podobnosti při nastavení SMI BeGaze Dispersion 50 px a Velocity 80 ms jsou Minimum number of samples 10 a Maximum distance z rozsahu 13 až 16 px.

Ke snadné migraci dat mezi oběma programy, které využívají své charakteristické formáty, byla vytvořena aplikace. Ta jejich transformaci provede zcela automaticky. Díky tomu je možné provést záznam dat v SMI a následně provést jejich import do softwaru OGAMA. To je nyní jediná možnost jak analyzovat vlastní data, která není možno naměřit díky chybě ve zdrojovém kódu. Další funkcí vytvořené aplikace je přenos definovaných oblastí zájmu a generování zájmových oblastí pro pokrytí určité části studovaného stimulu. Cílem aplikace je vytvořit komplexní nástroj, který bude zahrnovat větší množství funkcí, které osobám využívající eye-tracking zařízení nejen usnadní práci, ale umožní i větší využití svobodného softwaru.

Oba zkoumané programy jsou do určité míry velice podobné, avšak nabízejí i nástroje, které jsou jedinečné. Těm je věnována jedna kapitola této práce, ve které jsou popsány. Uživatel se tak může jednoduše rozhodnout, který software je pro plněný úkol výhodnější.

KE STAŽENÍ

Text práce
Nevázáná příloha práce
Poster
Program COTOS
Michal KUČERA | 2014