CÍLE PRÁCE

Cílem bakalářské práce je zhodnocení možností neproprietárních a open-source nástrojů pro přípravu experimentu, vlastní testování a analýzu naměřených eye-tracking dat na příkladech z oblasti kartografie a geoinformatiky.

V teoretické části práce bude popsáno široké spektrum volně dostupných aplikací umožňujících vytvoření a analýzu dat získaných prostřednictvím zařízení pro sledování očního pohybu – eye-trackeru. Budou popsány jejich vlastnosti a možnosti pro jejich využití.

Praktická část se bude týkat samotného naměření dat na kartografickém eye-tracking experimentu. Cílem práce bude vyzkoušet měření pomocí volně dostupných aplikací a následně jimi provést analýzu získaných dat.

Dalším cílem bude prozkoumat možnosti a jednotlivé funkce v současnosti nejvýznamnějšího zástupce volně dostupných řešení pro eye-tracking, programu OGAMA. Analýzy budou provedeny na naměřených datech z kartografického experimentu. Následně boudou popsány rozdílnosti mezi znázornění dat v SMI BeGaze a softwaru OGAMA. V případě odlišnosti bude za pomocí úpravy nastavení parametrů experimentu proveden pokus o dosažení totožných vizualizací. Jednotlivé moduly budou následně popsány s vysvětlením funkcí jednotlivých tlačítek. Také bude popsán vliv nastavení parametrů modulů na výsledek.

Oba programy nabízí velké množství obdobných možností a funkcionalit, přesto se v určitých oblastech rozchází. Jednotlivé významné rozdíly, které mohou rozhodovat při jejich výběru, budou popsány a znázorněny v přehledné tabulce.

Pro umožnění vzájemného využití SMI BeGaze a programu OGAMA bude vytvořen program pro transformaci formátu výstupních dat, to je nutné z důvodu jejich odlišného strukturování. Tím bude dosaženo možnosti přenosu dat.

Michal KUČERA | 2014