VLIV DENNÍHO A NOČNÍHO REŽIMU NA PERCEPCI MAP

Webové stránky k bakalářské práci

Postup práce

Postup zpracování bakalářské práce byl sestavený na základě odborných konzultací s vedoucí bakalářské práce a s dalšími pracovníky Katedry geoinformatiky Univerzity Palackého v Olomouci. Postup práce byl stanovený tak, aby naplňoval hlavní cíl práce a další dílčí cíle potřebné k realizaci bakalářské práce. Do bakalářské práce byly průběžně zapracovávány všechny připomínky vedoucí práce i dalších konzultantů.

Jako první potřebný krok k dosažení správné realizace práce bylo zásadní podrobné prostudování již existující literatury zabývající se řešenou problematikou. Využité byly jak zahraniční online zdroje, tak i tištěné publikace.

Dále byl sestavený online dotazník, který vznikl ve snaze zjištění uživatelských preferencí používání denního a nočního režimu a jeho užitečnosti podle názoru respondentů. Na základě prostudování odborné literatury a zakomponování zjištěných informací byl sestavený eye-tracking experiment. Stimuly využité v eye-tracking testu byly vytvořeny s patřičnými odlišnostmi znakového klíče tak, aby bylo možné interpretovat vliv denního a nočního režimu na percepci map. Eye-tracking experimentu se zúčastnilo celkem 43 respondentů. Ve finální fázi byly výsledky z eye-tracking testování podrobeny statistickému vyhodnocení, ze kterého byly vyvozené závěry bakalářské práce potřebné k interpretaci získaných poznatků. Jako poslední byl vytvořený poster k bakalářské práci a webové stránky.

Závěrem byla validována kognice stínovaných map a jejich využitelnost jako samostatná metoda zobrazení výškopisu nebo jako kombinace více metod zároveň.

postup

Template from Quackit.com | Copyright © Romana Filická 2018 | Kontakt