VLIV DENNÍHO A NOČNÍHO REŽIMU NA PERCEPCI MAP

Webové stránky k bakalářské práci

Cíle práce

Hlavním cílem bakalářské práce je hodnocení vlivu denního a nočního režimu na percepci map. Tohoto cíle je dosaženo kombinací výzkumných metod, které zahrnují zjišťování preferencí uživatelů prostřednictvím dotazníku a hodnocení percepce map prostřednictvím eye-tracking experimentu.

Aby bylo možné hlavní cíl bakalářské práce realizovat, byly vymezeny dílčí cíle práce. Mezi dílčí cíle v teoretické části práce patří:

1. podrobná rešerše literatury týkající se dané problematiky,

2. vymezení rozdílu mezi denním a nočním režimem,

3. vymezení objektivních a subjektivních vlivů působící na uživatele mapy a identifikace odlišností v použitém znakovém klíči pro denní a noční režim.

Mezi dílčí cíle v praktické části práce patří:

1.zjištění uživatelských preferencí v percepci map použitím online dotazníku,

2.vytvoření eye-tracking experimentu na základě zjištěných preferencí z online dotazníku,

3.realizace a vyhodnocení eye-tracking experimentu, statistické vyhodnocení naměřených dat,

Výsledkem bakalářské práce je srovnání denního a nočního čtení map uživateli použité u navigací a srovnání znakových klíčů použitých při denním a nočním režimu. Bakalářská práce vznikla s úmyslem přispět novými poznatky týkající se moderní kartografie k lepšímu porozumění vybraných uživatelských aspektů a s úmyslem interpretovat závěrečné vyhodnocení mezi vlivem denního a nočního režimu na percepci map pro lepší tvorbu map v těchto provedeních.

Template from Quackit.com | Copyright © Romana Filická 2018 | Kontakt