IMPLEMENTACE 3D TISKU
pro tvorbu fyzických modelů reliéfu a povrchu

POUŽITÝ SOFTWARE

Předzpracování dat bylo prováděno v prostředí ArcGIS 10.2 pomocí programu ArcMap. Úpravy se týkaly zejména převodů formátů dat, jejich ořezů, generalizaci a případné korekci chyb. Vizualizace dat pro volbu vhodného převýšení výškové souřadnice konkrétních oblastí byla prováděna v aplikaci ArcScene. Výsledkem byl rastrový soubor, který byl následně převzorkován v programu ERDAS Imagine 2013 pro bezproblémový import do následujícího softwaru.

Pro převod rastrových dat na 3D povrch a výrobu virtuálního 3D tělesa byl použit program Rhinoceros 5. V tomto prostředí pak probíhaly i další úpravy modelu, v případě složeného modelu rozdělení na jednotlivé mapové listy a doplnění některých z informací o modelu ve formě jeho názvu, textového případně i grafického měřítka, legendy, tiráže nebo směrovky. Model byl ve finále exportován do formátu STL.

Nastavení parametrů tisku a převod 3D modelu do jazyka G-code podporovaného tiskárnou byl proveden v open-source aplikaci slic3r v jeho stabilní verzi 1.1.7, následně i v experimentální verzi 1.2.6. Tento software sloužil také k jednoduchým úpravám modelů, především k jejich zmenšení v případě potřeby. Vzniklý soubor byl do tiskárny zasílán přes program Pronterface sloužící k obsluze open-source tiskáren založených na projektu RepRap. Pomocí pronterface také probíhalo ovládání tiskárny, spouštění a zastavování tisku, nastavování teplot a prohlížení jednotlivých vrstev modelu. Obdobnou funkci plnil v závěrečné fázi výroby také program OctoPrint.

Textová část bakalářské práce byla vytvořena v programu Word z kancelářského balíčku Microsoft Office 2013. Pro přípravu webových stránek byly využity aplikace PSPad 4.5.7 a TopStyle Lite 3.5.

Logo ArcGIS

ArcGIS 10.2 For Desktop

Profesionální GIS a kartografický nástroj od společnosti Esri

Logo ERDSAS Imagine

ERDAS Imagine 2013

Nástroj pro zpracování DPZ dat a fotogrammetrii od společnosti Intergraph

Logo Rhinoceros

Rhinoceros 5

3D modelovací a designerský nástroj od společnosti Robert McNeel & Associates

Logo slic3r

slic3r 1.1.7 a 1.2.6

Open-source aplikace pro slicovaní 3D modelů zejména u RepRap tiskáren

Logo pronterface

Pronterface

Open-source aplikace pro ovládání tiskáren založených na projektu RepRap

Logo OctoPrint

OctoPrint

Aplikace pro Raspberry Pi umožňující ovládání a monitoring 3D tiskárny přes síť.

Logo Word

Microsoft Office

Kancelářský balíček s nástroji pro domácnost i firmy od společnosti Microsoft

Logo Inkscape

Inkscape

Multiplatformní open-source vektorový grafický editor s nativním formátem SVG

Logo PSPad

PSPad 4.5.7

Populární volně šiřitelný freeware univerzální textový editor pro MS Windows

Logo TopStyle Lite

TopStyle Lite 3.5

Free verze HTML a CSS editoru pro operační systém Windows