IMPLEMENTACE 3D TISKU
pro tvorbu fyzických modelů reliéfu a povrchu

ZDROJOVÁ DATA

V práci byly použity dvě skupiny dat. Jednak šlo o veřejně dostupná globální data, která byla zdarma stažena z internetové stránky Global Data Explorer USGS. Mezi tyto datové sady patřil ASTER GDEM a NASA SRTM v prostorovém rozlišení jedné i tří úhlových sekund. Tato data sloužila pro složený model České republiky a dále oblasti a terénní tvary, které nejsou typické pro českou krajinu, jako např. ostrovy, sopky a vysokohorská pásma. Data byla stažena ve formátu TIF v souřadnicovém systému WGS84 v kartografickém zobrazení UTM Zone 33N.

Druhou skupinu tvořily datasety z nového výškopisného mapování České republiky vytvořené metodou leteckého laserového skenovaní. Tato data byla zapůjčena od Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, respektive Zeměměřického úřadu, pro potřeby bakalářské práce. Vybráno bylo 20 mapových listů z každé datové sady zahrnující DMR 4G, DMR 5G a DMP 1G. Voleny byly oblasti s očekávanými výraznými tvary zemského reliéfu a povrchu, jako jsou kamenolomy, přehradní nádrže, dopravní stavby, hrady, průmyslové podniky apod. U datasetů DMR 5G a DMP 1G byly kvůli pouze částečnému pokrytí státu vybírány především oblasti Čech, DMR 4G byl proto naopak využit pro vytipované lokality na Moravě. Po zaplacení administrativního poplatku za zapůjčení dat byly soubory staženy v textovém formátu XYZ v souřadnicovém systému S-JTSK Křovákova kartografického zobrazení.

Logo ČÚZK

Český úřad zeměměřický a katastrální

Ústřední správní úřad zeměměřictví a katastru nemovitostí ČR

Logo USGS

United States Geological Survey

Vědecká organizace poskytující data o zemském povrchu a jeho krajině