ANALÝZA VYUŽÍVÁNÍ KOMUNITNÍCH VÝPŮJČEK JÍZDNÍCH KOL

Závěr

Hlavním cílem diplomové práce bylo analyzování dat o využívání systému sdílených kol Rekola ve vybraných městech. V rámci analyzování dat pak vytvořit ucelený postup na analýzu bikesharingových dat, který by mohl být užitečný v dalších letech při vzniku dalších prací s tematikou analyzovaní bikesharingu. Celkem bylo obdrženo šest datových sad za Olomouc v roce 2014, Olomouc v roce 2015, Olomouc v roce 2016, Pardubice v roce 2015, Hradec Králové v roce 2015 a České Budějovice v roce 2015.

Hlavním výsledkem diplomové práce je kapitola 4 Analýza dat bikesharingu Rekola a její dílčí podkapitoly. Kapitola 4.1 Předzpracování dat shrnuje postup pro odstranění nežádoucích záznamů z obdržených datových sad tak, aby nedošlo ke zkreslení následných analýz a obsahuje i statistiku o jednotlivých datových souborech a jejich předzpracování.

Kapitola 4.2 Neprostorové analýzy shrnuje statistickou charakteristiku všech obdržených datových sad. Data jsou zobrazena v měsíčních, týdenních, denních a hodinových přehledech v podobě grafů a tabulek a každé město obsahuje charakteristiku chování uživatelů Rekol na základě zjištěných poznatků.

Kapitola 4.3 obsahuje výstupy prostorových analýz, které byly provedeny nad daty bikesharingu Rekola. První analýzou je vyhodnocení úspěšnosti vracení kol v zónách, následuje aktivita uživatelů bikesharingu Rekola, další analýzou je shlukování záznamů bikesharingu a identifikace shluků a poslední analýzou je optimalizace zóny pro vracení kol. Každá analýza obsahuje výsledné mapy a také komentář o zjištěných poznatcích. Z hlediska výstupů diplomová práce obsahuje celkem 12 grafů, 10 tabulek a 18 map.

Autor práce

Filip Hric

Vedoucí práce

doc. Ing. Zdena Dobešová, Ph.D.

Textová část práce (pdf)

Katedra Geoinformatiky

Univerzita Palackého v Olomouci

© Filip Hric | filip.hric01@upol.cz | Katedra Geoinformatiky | Univerzita Palackého v Olomouci