ANALÝZA VYUŽÍVÁNÍ KOMUNITNÍCH VÝPŮJČEK JÍZDNÍCH KOL

Cíle práce

Hlavním cílem diplomové práce je analyzování dat o využívání systému sdílených kol Rekola ve vybraných městech. V rámci analyzování dat se pak pokusit o vytvoření uceleného postupu na analýzu bikesharingových dat, který by mohl být užitečný v dalších letech při vzniku dalších prací s tematikou analyzování bikesharingu.

Prvním dílčím cílem je shrnutí současného stavu řešené problematiky ve světě a v České republice. Dalším dílčím cílem je popsat problematiku předzpracování bikesharingových dat. Dalším cílem je provést neprostorové statistické šetření dat a výsledky z něj vhodně odprezentovat a okomentovat. Posledním dílčím cílem je provést vybrané prostorové analýzy nad získanými daty, z výstupů prostorových analýz vyhotovit mapy a vhodně okomentovat zjištěné poznatky.

Autor práce

Filip Hric

Vedoucí práce

doc. Ing. Zdena Dobešová, Ph.D.

Textová část práce (pdf)

Katedra Geoinformatiky

Univerzita Palackého v Olomouci

© Filip Hric | filip.hric01@upol.cz | Katedra Geoinformatiky | Univerzita Palackého v Olomouci