ANALÝZA VYUŽÍVÁNÍ KOMUNITNÍCH VÝPŮJČEK JÍZDNÍCH KOL

Metody

K vytvoření diplomové práce byly použity vlastní postupy, neprostorové analýzy a prostorové analýzy, tak aby bylo dosaženo všech vytyčených cílů práce. První částí řešitelské části práce je předzpracování dat, následují neprostorové analýzy a poslední částí jsou prostorové analýzy. Dohromady tyto části tvoří ucelený postup pro analýzu dat o používání bikesharingu.

Použitá data

Nejdůležitější datové sady pro vytvoření práce jsou data o používání bikesharingu Rekola v jednotlivých městech. Celkem bylo obdrženo šest datových sad, konkrétně se jedná o Olomouc 2014, Olomouc 2015, Olomouc 2016, Pardubice 2015, Hradec Králové 2015 a České Budějovice 2015. Všechny datové sady od společnosti Rekola byly obdrženy v textovém formátu .csv. Dále byly od společnosti Rekola obdrženy zóny pro vracení kol, konkrétně pro Olomouc 2015, Olomouc 2016, Pardubice 2015, Hradec Králové 2015 a České Budějovice 2015. Dále bylo pro každé město, pro které byly obdrženy data od Rekol, vytvořeno za pomoci digitalizace zájmové území. Kritéria pro vznik zájmové území v daném městě jsou popsána v kapitole 4.1 Předzpracování dat. Dále proběhla za pomoci terénního průzkumu v říjnu roku 2016 v Olomouci digitalizace cyklostojanů a cyklostezek. Tyto data nakonec nebyla v práci použita, nicméně jsou součástí přiložené geodatabáze pro Olomouc. Jako podkladová vrstva byla u všech map použita © OpenStreetMap, která jev v programu ArcMap v nabídce podkladových map.

Použité programy

Pro fázi předzpracování dat a pro digitalizaci zájmových území, cyklostezek a cyklostojanů byl použit program QGIS ve verzích 2.14.0 až 2.18.0. Pro zpracování neprostorových analýz byl použit program Microsoft Excel. Pro zpracování prostorových analýz byl použit program ArcGIS for Desktop ve verzi 10.4.1. Pro finální úpravu map byl použit program Adobe Illustrator 2015. Pro vyhotovení textové části práce byl použit program Microsoft Word.

Postup zpracování

Pro zhotovení diplomové práce byl zvolen následující postup:

• studium odborné literatury zabývající se problematikou bikesharingu a studií zabývajících se analyzování dat o bikesharingu,

• zpracování rešerše historie bikesharingu a současného stavu bikesharingu ve světě a v ČR,

• převzetí prvních dat (Olomouc 2015 a Olomouc 2014) od společnosti Rekola, seznámení se s daty a snaha o pochopení dat,

• vymezení zájmových území pro jednotlivá města a předzpracování dat o bikesharingu Rekola do podoby, ve které budou vstupovat do analýz,

• zpracování neprostorových analýz, tvorba grafů a tabulek s měsíčními, týdenními, denními přehledy a okomentování těchto výstupů,

• zpracování prostorových analýz, tvorba map jako výstupů z analýz o využívání bikesharingu, shlukování aktivity uživatel, úspěšnost vracení v zóně, optimalizace zóny a okomentování výstupů,

• terénní digitalizace cyklostojanů a cyklostezek v Olomouci

• obdržení druhé části dat (Olomouc 2014, Pardubice 2015, Hradec Králové 2015 a České Budějovice 2015) a použití stejného postupu, který byl použit na první část dat,

• obdržení poslední části dat (Olomouc 2016) a použití stejného postupu, který byl použit na předchozí data,

• doplnění a aktualizace informací v rešeršní části práce a dokončení textové části práce,

• tvorba posteru a webových stránek práce.

Autor práce

Filip Hric

Vedoucí práce

doc. Ing. Zdena Dobešová, Ph.D.

Textová část práce (pdf)

Katedra Geoinformatiky

Univerzita Palackého v Olomouci

© Filip Hric | filip.hric01@upol.cz | Katedra Geoinformatiky | Univerzita Palackého v Olomouci