Analýza dat vytíženosti železniční infrastruktury

Tato webová stránka je věnována prezentaci diplomové práce, jejíž tématem je analýza dat o vytížení železniční infrastruktury z hlediska analýzy časové složky dat a kategorizace. Diplomová práce vznikla na Katedře geoinformatiky Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s organizací Správa železnic státní organizace a jejím vedoucím je
doc. Ing. Zdena Dobešová, Ph.D.

Cíle

Cílem práce je provést časovou analýzu vytíženosti železniční infrastruktury. Na základě poskytnutých dat bude provedeno vyhodnocení dat na železniční infrastruktuře v České republice za období roku 2016 až 2019. V první části budou data předzpracována do vhodné podoby pro další zpracování v této diplomové práci i mimo ni. V další části bude provedena analýza časové složky dat, tak aby bylo možné popsat časovou variabilitu vybraných úseků v rámci ČR. Poté bude provedeno několik kategorizací bodových vstupních dat, na základě rozdílných metod a atributů, které budou popsány. Kategorizace a analýza časových řad budou doprovázeny vhodnými mapovými výstupy a grafy.