Analýza dat vytíženosti železniční infrastruktury

Tato webová stránka je věnována prezentaci diplomové práce, jejíž tématem je analýza dat o vytížení železniční infrastruktury z hlediska analýzy časové složky dat a kategorizace. Diplomová práce vznikla na Katedře geoinformatiky Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s organizací Správa železnic státní organizace a jejím vedoucím je
doc. Ing. Zdena Dobešová, Ph.D.

Použitá data

Klíčovou částí této diplomové práce jsou data o vytížení železniční infrastruktury poskytnutá státní organizací SŽ ve formátu XLSX. Data se používají jako primární zdroj při výpočtu ceny za využití dráhy jednotlivými dopravci. Data jsou reprezentována měsíčními úhrny informací o vytížení za jednotlivé druhy kolejové dopravy. Jsou rozdělena na dvě části s odlišnou strukturou. První částí jsou data za jednotlivé úseky mezi monitorovacími body, druhým typem dat jsou úhrny za jednotlivé monitorovací body.

Úseková data

Jde o měsíční úhrny informací o využití železniční infrastruktury za úseky mezi monitorovacími body. Tyto data byla postupně poskytována během zpracování práce s výsledným rozsahem od roku 2016 do roku 2019 včetně. Jejich struktura je sestavena tak, že každý řádek obsahuje informace o vytížení určitého úseku reprezentovaného jeho počátečním a koncovým bodem. Každý úsek je v datech pouze jednou, nejde tedy o data směrová, ale o úhrny provozu mezi dvěma body v obou směrech.

Data za jednotlivé monitorovací body

Jde o měsíční úhrny informací o využití železniční infrastruktury za jednotlivé monitorovací body. Data byla poskytnuta jako celek v rozsahu kompletního roku 2016 a prvních 10 měsíců roku 2017. Jejich struktura je od úsekových dat odlišná, zejména v samotné povaze monitorované jednotky. Zde nahrazují úseky mezi monitorovacími body úhrny za jednotlivé monitorovací body. Jeden záznam v tabulce tedy reprezentuje měsíční úhrn informací za jeden měřící bod s jedním typem dopravy.