Analýza dat vytíženosti železniční infrastruktury

Tato webová stránka je věnována prezentaci diplomové práce, jejíž tématem je analýza dat o vytížení železniční infrastruktury z hlediska analýzy časové složky dat a kategorizace. Diplomová práce vznikla na Katedře geoinformatiky Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s organizací Správa železnic státní organizace a jejím vedoucím je
doc. Ing. Zdena Dobešová, Ph.D.

Úvod

V roce 2018 byla na Katedru geoinformatiky, Univerzity Palackého v Olomouci poskytnuta data o vytížení železniční infrastruktury od Správy železnic České republiky (dále SŽ). Tato data původně sloužila pouze jako primární zdroj při výpočtu ceny za využití dráhy a jsou generována na základě smluv s jednotlivými dopravci působícími na železnicích spravovaných SŽ. K uvolnění těchto dat došlo v tomto případě poprvé, právě pro jejich využití na Katedře geoinformatiky v Olomouci. Jde o zcela unikátní dataset informací o provozu na železniční síti ČR, který je vázán na železniční stanice, dopravně zajímavá a tarifní místa, která jsou vedena ve služební rukověti SR 70 vydávané SŽ. Jak je patrné z výše zmíněného, dataset nebyl nikdy využíván na bázi prostorových a neprostorových analýz. Na základě možnosti, která byla dána spoluprací mezi katedrou geoinformatiky a SŽ, bylo rozhodnuto o zpracování těchto dat, která mají velký potenciál z hlediska analýzy provozu na železniční síti v ČR. Vzhledem k povaze těchto dat, která byla poskytnuta jako měsíční úhrny ze čtyř po sobě jdoucích let, je možné využít nejen možnosti dané popisnými informacemi těchto dat, ale také jejich časovou variabilitu. Podstatou této diplomové práce je kategorizace poskytnutých dat a analýza na základě jejich časové variability. Data jsou nejdříve předzpracována do podoby, ve které je možné s nimi dále pracovat. Na základě upravených dat je provedena analýza časových řad formou dekompozice z hlediska počtu vlakových souprav za měsíc pro vybrané kategorie železničních úseků. Poté je provedeno několik možností kategorizace těchto dat a jejich vyhodnocení. Interpretační část časové analýzy a kategorizací je doprovázena vhodnými mapovými výstupy a grafy. Pojem vytížení železniční infrastruktury je v této práci používán jako zatížením železniční sítě, zejména z hlediska počtu a hmotnosti vlakových souprav.