VLIV STÍNOVÁNÍ NA KOGNICI MAP

Webové stránky k bakalářské práci

ZÁVĚR

Hlavním cílem bakalářské práce bylo eye-tracking hodnocení uživatelského čtení stínovaných a nestínovaných map.

Mezi teoretické cíle patřila podrobná rešerše literatury věnující se metodám vizualizace výškopisu, stínováním v mapách a hodnocením metod vizualizace terénu a také provedení analýzy existujících mapových portálů.

Začátkem praktické části byl on-line dotazník, kde bylo shromážděno 409 odpovědí respondentů.

Na základě dotazníku byl navržen eye-tracking experiment, kterého se zúčastnilo 40 respondentů, a to 20 kartografů a 20 nekartografů, kteří se pak dělili do 2 rovnoměrně rozložených skupin na uživatele s méně zkušenostmi a uživatele bez zkušeností. Experiment se dělil do tří částí.

V první části byl replikován článek Biland a Çoltekin (2016). Tvrzení, že při směru osvitu 337,5° (NNW) dochází k lepším výsledkům při identifikaci terénu než při směru osvitu 315° (NW), což je kartografická konvence, lze potvrdit.

Dále byl testován efekt inverzního terénu, ke kterému dochází při nastavení směru osvitu 135° (SE). Bylo potvrzeno, že při tomto nastavení dochází k tomuto efektu a také bylo zjištěno, že čtenáři mapy vykazují poměrně výraznou míru nejistoty při volby odpovědi neboli identifikace tvaru terénu.

Ve druhé části byly porovnávány různé metody pro vyjádření výškopisu. Výsledky prokázali, že stínování v mapách napomáhá při získání prostorového vjemu a je vhodnou metodou pro vizualizaci výškopisu v kombinaci s vrstevnicemi i kótami. Záleží ale na informaci, kterou se čtenář snaží z mapy získat a také na množství prvků obsažených v mapě. Stínovaný reliéf je vhodný doplnit o další metody vizualizace výškopisu například o vrstevnice a kóty. Při použití stínování je vhodné použít méně výrazný stínovaný reliéf, protože vede k lepší identifikaci terénních tvarů než výrazný stínovaný reliéf.

V poslední a to třetí části byly porovnány alternativní metody vizualizace terénu pomocí toolboxu Terrain Tools Sample v1.1 dostupného pro ArcGIS for Desktop nebo ArcGIS Pro. Jako alternativní metoda funkce hillshade v ArcGIS se ukázala lepší metoda Cluster hillshade a v porovnání metody Filled Contours a její kombinace s Illuminated Contours, tedy stínovanými vrstevnicemi se ukázala lepší variantou pro identifikaci terénu kombinace obou metod.

Výsledky mohou být přímo použity při volbě způsobu vizualizace terénu. Tato práce může sloužit také jako inspirace pro další výzkum v oblasti způsobu či hodnocení metod zobrazení výškopisu v mapách.

Bakalářská práce Vliv stínování na kognici map obsahuje ucelený pohled na problematiku vhodnosti stínování v mapách a zároveň je první v České republice, ve které bylo pro hodnocení stínování využito technologie sledování pohybu očí.

Template from Quackit.com | Copyright © Martin Gabryš 2017 | Kontakt