VLIV STÍNOVÁNÍ NA KOGNICI MAP

Webové stránky k bakalářské práci

DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ

Jedním z podkladů pro tvorbu stimulů pro eye-tracking testování byl on-line dotazník využívající technologii Google Forms. Tato metoda byla zvolena z důvodu snadného šíření přes sociální sítě, e-mailové schránky a podobně. Dotazník byl také rozeslán mezi členy Klubu Českých Turistů a byl vyvěšen na fóru webové stránky geocaching.cz.

Dotazník byl vytvořen a vyvěšen 7. 11. 2016 a odpovědi se shromažďovaly po dobu tří měsíců. Na dotazník odpovědělo celkově 409 respondentů (213 mužů a 196 žen) různého věku a vzdělání.

respondenti

OBSAH

Cílem dotazníku bylo zjistit preference uživatelů map či mapových portálů.

U nejvyužívanějších mapových portálů bylo hodnoceno grafické provedení map zobrazující průběh terénu. V první části dotazníku se zjišťuje věk a pohlaví účastníka spolu s informacemi typu, jak často uživatel používá digitální či papírovou mapu, zda má kartografické vzdělání, jestli mu mapa se stínovaným reliéfem pomáhá pro představení terénu, a nebo jestli považuje za důležitý obsah stínování u turistické mapy. V další části byly vytvořeny vždy tři varianty s barevnou stupnicí i bez ní. Tyto mapy obsahovaly buď vrstevnice a kóty nebo vrstevnice, kóty a stínování nebo jenom stínování. Následně bylo zjištěno, jaké mapové portály uživatelé používají, a které z nich nejčastěji. Poslední část dotazníku tvořilo grafické hodnocení screenshotů z mapových portálů, odkud byly později vybrány některé z nich pro tvorbu stimulů.

grafy

Odkaz na on-line dotazník: Vliv stínování na kognici map

Template from Quackit.com | Copyright © Martin Gabryš 2017 | Kontakt