VLIV STÍNOVÁNÍ NA KOGNICI MAP

Webové stránky k bakalářské práci

Postup práce

Postup zpracování

Postup práce byl stanoven na základě konzultace s vedoucím práce. Ve stanoveném postupu jsou zohledněny jak teoretické, tak praktické cíle práce, které vedou k realizaci bakalářské práce a splnění jejího hlavního a předpokládaného cíle.

Nejprve bylo zapotřebí podrobného prostudování literatury a dalších dostupných příbuzných prací související s danou problematikou. Neméně důležité bylo i podrobné prostudování několika desítek dostupných mapových portálů, z nichž se následně vybíraly podklady pro další práci.

Byl vytvořen on-line dotazník, který obsahoval obrázky z vybraných mapových portálů, obrázky vlastní tvorby a screenshoty z webové aplikace Plan Oblique Relief. Na základě všech odpovědí on-line dotazníku, kterého se zúčastnilo 409 respondentů, byly vytvořeny stimuly sloužící k testování pomocí technologie eye-tracking. Pro tvorbu experimentálních stimulů byly použity také nástroje Terrain Tools Sample v1.1 obsahující několik méně používaných metod pro zobrazení výškopisu. Po seskupení stimulů byly vytvořeny dvě varianty eye-tracking testu spolu s danými úlohami.

Testu se zúčastnilo 20 respondentů s kartografickým vzděláním a 20 respondentů tvořili účastníci bez kartografického vzdělání, dále rozlišené na studenty 1. ročníku geoinformatiky s minimálními zkušenostmi a ostatní lidé bez zkušeností a kartografického vzdělání. Všichni respondenti se zúčastnili testování obou variant, přičemž rozestup mezi jednotlivými testováními byl minimálně tři dny, abychom získali objektivní výsledná data. Po sesbírání dat byla provedena statistická analýza testování a analýza pohybu očí (tzv. eye movement data).

Závěrem byla validována kognice stínovaných map a jejich využitelnost jako samostatná metoda zobrazení výškopisu nebo jako kombinace více metod zároveň.

postup

Template from Quackit.com | Copyright © Martin Gabryš 2017 | Kontakt