Úvod k diplomové práci

Diplomová práce se zaměřuje na porovnání evropských měst na základě frekventovaných sad, které vyjadřují sousednost různých využití území v městech. Cílem práce je identifikovat charakteristické vlastnosti měst a nalézt podobnosti mezi nimi. K tomu je použita metoda frekventovaných sad, která je netradiční metodou v oblasti geoinformatiky.

Frekventované sady jsou klíčovým nástrojem v oblasti dolování dat a hledání asociačních pravidel. Tyto sady jsou definovány jako soubory položek, které se vyskytují společně v datasetu s frekvencí překračující předem stanovený práh, tzv. minimální podporu. Podpora souboru položek je důležitým faktorem při určování frekvence výskytu těchto souborů v celkovém počtu transakcí. V praxi se frekventované sady využívají například v oblasti marketingu k identifikaci nákupních vzorců.

Praktická část práce se zaměřuje na implementaci programu na přípravu kategoriálních nebo dichotomických dat sousednosti polygonů, které jsou nutné pro generování frekventovaných sad. Zdrojová data využití území jsou použita z Copernicus Urban Atlas 2018. V rámci práce jsou také prezentovány tři případové studie, které ověřují aplikovatelnost metody na prostorová data. První případová studie se zabývá českými městy a poskytuje souhrnný popis využití území a identifikuje signifikantní frekventované sady. Druhá případová studie prozkoumává 100 evropských měst a na základě frekventovaných sad nalézá podobnosti mezi nimi. Třetí navazuje na již existující studie podobnosti evropských měst a snaží se potvrdit jejich výsledky.

Celkově lze říci, že práce přináší nové poznatky o aplikaci metody frekventovaných sad na prostorová data a popisuje postupy pro aplikaci této metody.

Kontakt

Autor práce: Bc. Pavel Novák
pavelnovak1996@email.czVedoucí práce: doc. Ing. Zdena Dobešová, Ph.D.
zdena.dobesova@upol.cz