Zadání bakalářké práce

Cílem práce je porovnat evropská města na základě frekventovaných sad vyjadřující sousednost různých landuse (využití území) ve městech. Student realizuje program na přípravu kategoriálních nebo dichotomických dat sousednosti polygonů nutných pro generování frekventovaných sad. Na základě zjištěných frekventovaných sad popíše charakter měst, jejich porovnání a nalezení podobných měst, či výjimek. Zdrojová data využití území budou použita z Copernicus Urban Atlas 2018.

Kontakt

Autor práce: Bc. Pavel Novák
pavelnovak1996@email.czVedoucí práce: doc. Ing. Zdena Dobešová, Ph.D.
zdena.dobesova@upol.cz