Výsledky

Dotazníkové šetření

Dotazníkové šetření tvořilo první část testování vhodnosti navrženého znakového klíče. Jeho cílem bylo získat informace o pocitovém vnímání jednotlivých znakových sad. Dotazník byl vytvořen v prostředí Google Forms, které kromě samotného sestavení umožňuje i jeho snadné sdílení v prostředí internetu. Díky tomu lze oslovit široké spektrum respondentů i na velké vzdálenosti. Oslovená skupina pro toto šetření byla složena z osob jak s kartografickým vzděláním, tak zároveň i bez něj. Tato struktura zajistila současně oslovení části populace, která se v dané problematice orientuje a může poskytnout odborný názor. A současně také zbývající, pro kterou je nutné především zajistit, aby informace byla snadno pochopitelná i s absencí specifického vzdělání.

Eye-tracking experiment

Výsledky tvoří vyhodnocení několika sledovaných parametrů. Na základě nich lze stanovit celkovou vhodnost znakové sady pro vyjádření nejistoty. Konkrétně se jedná o správnost a strukturu odpovědí na otázky zahrnuté v experimentu, které vypovídají o tom, zda byla sada správně pochopena. Dále byla provedena analýza kognice respondenta pomocí vyhodnocení doby strávené na trialu (Trial duration), průběhu čtení mapy a celkové délce trajektorie oka v rámci stimulu (Gaze length). Tyto parametry mohou identifikovat náročnost sady na pochopení a úroveň její intuitivnosti. Pro posouzení vhodnosti jednotlivých typů legendy bylo také provedeno porovnání doby směřování zraku do oblasti jejího umístění. Vhodnější varianta by měla být snadněji pochopena a respondent by tak interakci s ní měl věnovat kratší čas. Vliv kartografického vzdělání byl posouzen za pomoci sestavení dílčích výsledků pouze pro tyto specifické skupiny.

Michal KUČERA | m.kucera@email.cz