Cíle práce

Cílem diplomové práce je provedení uživatelského testování a následné optimalizace vzniklých a nově vytvořených vizualizací kvality prostorových dat. Pro jeho dosažení je nutné nejprve sestavit grafické podoby znaků, které by byly vhodné ke znázornění vybraných elementů kvality prostorových dat. Pro možnost vyjádření více druhů dat, je nutné vytvořit tyto znaky ve všech variantách, které se v kartografii využívají, tedy bodové, liniové a plošné. U jejich návrhu je důležité zajistit vysokou míru intuitivnosti, která patří mezi hlavní kritéria pro návrh kvalitních znaků. Jejich podoba by také měla umožnit široké uplatnění, výjimku tvoří pouze skupina určená pro specifický typ časové a prostorové přesnosti. Tyto znaky by měly ve čtenáři svým grafickým ztvárněním okamžitě evokovat souvislost s časem a prostorem. Díky tomu dojde k jejich rychlé a správné interpretaci. Také mohou sloužit jako doplňková informace univerzálně navržených znaků, kdy dojde k vyjádření jak globální míry nejistoty, tak úrovně jejího specifického typu.

Pro zajištění podpory správného vyhodnocení znakových sad uživateli, je nutné do mapové kompozice umístit legendu v takovém provedení, které je vhodné pro znázornění základní informace v kombinaci s úrovní její kvality. Podoba legendy může v některých případech výrazné ovlivnit správnost a rychlost vyhodnocení znaků. Proto jednotlivé sestavené vizualizace budou obsahovat její různé varianty a dojde k posouzení vlivu provedení, jak na samotný průběh čtení mapy, tak na správnost získaných informací.

Vhodnost navržených znaků a typů legend bude analyzována pomocí eye-tracking experimentu a dotazníkové šetření. Díky kombinaci těchto dvou metod uživatelského testování dojde k získání komplexního výsledku založeném jak na pocitovém působení znaků, tak zároveň na jejich projevu v parametrech kognice.

Cílem práce je také primárně ověřit vhodnost vytvořených a navržených vizualizací pro dané úlohy a tyto vizualizace následně optimalizovat s ohledem na výsledky uživatelského testování. Dojde tedy k sestavení mapových kompozic, které budou doplněny úkoly s nepřímým zakomponováním dotazu na míru nejistoty. Respondenti pro jejich vyřešení budou muset získat informace z mapy a na základě nich provést rozhodnutí. Dojde tak k vyhodnocení vlivu různých způsobů provedení, především na rychlost a správnost těchto výsledků.

Hlavním přínosem práce bude grafický návrh a doporučení pro sestavení mapových znaků určených pro znázornění kvality prostorových dat. Díky provedenému testování bude zaručena jejich správná a rychlá interpretace současně se zajištěním jejich kladného pocitového vnímání mezi uživateli. Na základě obsažených doporučení pro tvorbu znaků bude možné vytvořit vlastní podoby znaků pro konkrétní účel.

Dojde k popsání vlivu provedení legendy a sestavené mapové kompozice na proces získávání informace. S využitím těchto znalostí bude možné sestavit nejvhodnější podobu mapy pro vyjádření nejistoty tak, aby dokonale plnila svůj účel. Pozornost bude věnována i možnostem současného vyjádření více jevů pomocí stejné znakové sady.

Vliv všech parametrů bude vyhodnocen na skupinách respondentů s kartografickým vzděláním a bez něj. Díky tomu dojde k posouzení jak odborníky, kteří dané problematice rozumí, tak zároveň laiky, u kterých dosažení dobrých výsledků zajistí možnost použití navržených znaků v širokém spektru uživatelů.

Michal KUČERA | m.kucera@email.cz