Cílem bakalářské práce je provést hodnocení grafické notace programu ArcGIS Diagrammer podle principů fyzických dimenzí, které slouží pro návrh kognitivně efektivních visuálních notací. Pro hodnocení jsou použity fyzické dimenze podle Daniela Moodyho (Moody, 2009a).

Dalším cílem práce je zpracovat rešerši o visuálním programování, dalších metodách hodnocení visuálního programování, a využívání grafických notací v oblasti softwarového inženýrství a relačních databází, jako jsou DFD (Data Flow Diagram) a ERD (Entity Relationship Diagram).

Praktickou částí práce je sestavení a realizace Eye – Tracking testu pro hodnocení grafické notace ArcGIS Diagrammer. Pro tento test byly vytvořeny různé příklady modelů geodatabází, a byly také využity některé z již existujících modelů.

Posledním cílem této práce je analyzovat výsledky získané hodnocením podle principů fyzických dimenzí, a porovnat je s výsledky získané Eye – Tracking metodou. Nedostatky a přednosti grafické notace vzešlé z hodnocení podle principů fyzických dimenzí poté prezentovat, a jednotlivé nedostatky pomocí vhodného návrhu na změnu v grafické notaci ArcGIS Diagrammer eliminovat.