Cíle práce a postup

Cíle práce


Cílem bakalářské práce bylo provést analýzy dat získaných z dotazníkového šetření studie monitoringu úspěšnosti zimování včelstev s ohledem na kvalitu získaných dat a výsledků. Práce byla zaměřena na problematiku různých komponent kvality dat, především však na homogenitu a počet získaných odpovědí během ročníků studie. Výsledky časoprostorových analýz byly vizualizovány s využitím vizualizačních nástrojů pro zobrazování kvality dat.

Cílem teoretické části bylo seznámení se s problematikou týkající se studie monitoringu úspěšnosti zimování včelstev a zjištění stavu řešené problematiky. Vysvětlen byl pojem občanská věda. Prozkoumáno bylo pozadí studie monitoringu úspěšnosti zimování včelstev a byla prostudována metodika sběru a zpracování dat studie monitoringu úspěšnosti zimování včelstev. Také bylo nahlédnuto do problematiky kvality prostorových i neprostorových dat a možnosti vizualizace jejich kvality.

Praktická část práce byla zaměřena na časoprostorové analýzy s využitím vizualizačních nástrojů pro zobrazování kvality dat. V rámci časoprostorových analýz byly stanoveny tři hlavní cíle: vytvoření vhodného postupu pro výpočet průměrné ztráty včelstev s ohledem na různé parametry kvality dat, srovnání struktury včelařské populace podle dat MZe a studie monitoringu úspěšnosti zimování včelstev v České republice a srovnání změny počtu respondentů mezi ročníky. Pro porovnání různých přístupů k výpočtu průměrné ztráty byly stanoveny dílčí cíle, a to úprava dat a jejich zpracování do prostorové vrstvy PSČ, výpočet reprezentativity jednotlivých PSČ, výpočet stability pro jednotlivé PSČ a výpočet průměrné ztráty při různých podmínkách reprezentativity a stability.

Výstupem práce jsou výsledky analýz v podobě textu, grafů, tabulek a map, srovnávajících ročníky 2015–2019. Hlavním výstupem je optimální postup jak s rozdílnou kvalitou dat pracovat. Výsledky práce umožní zlepšení kvality výsledků studie monitoringu úspěšnosti zimování včelstev v České republice. Výstupy jsou určeny nejen pro akademickou sféru, ale i pro včelařskou komunitu.

Postup práce

Postup práce