Cíle projektu

Hlavním cílem předloženého projektu je rozvinout maloformátové snímkování krajiny v integraci s kontinuálnímsběrem pozemních dat pomocí senzorových systémů a získané poznatky aplikovat v oblasti fenoklimatologie. Dílčí cíleprojektu lze shrnou do následujících bodů:

  • Vytvořit přesný digitální model reliéfu (DMR) a digitální model povrchu (DMP).
  • Na základě morfometrické analýzy členitosti modelového území nad přesným DMR, popř. DMP a terénníhoprůzkumu doplnit a nainstalovat na modelové lokalitě nová zařízení pro kontinuální monitoring vybraných abiotickýchfaktorů.
  • Provádět opakované maloformátového snímkování lokality ve viditelném a infračerveném spektru.
  • Terénní data zpracovat do geografických databází.
  • Pomocí metod dálkového průzkumu Země (DPZ) a geoinformačních technologií (GIS) analyzovat charakter aheterogenitu reliéfu (výšková, morfometrická, prostorová) a její vliv na charakter stanoviště, tj. průběh a prostorovoudistribuci sledovaných abiotických faktorů.
  • Interpretovat vliv heterogenity na biotickou složku stanoviště.
  • Provést opakované fenoklimatické mapování krajiny. Zachytit pozemními i bezkontaktními metodami stav a vývojvegetace (fenologickou fázi via Ellenberg a kol., listovou strukturu via LAI, množství nadzemní biomasy VIs, zdravotnístav via NDVI...), který je dán souborem místně dostupných podmínek.
  • Analyzovat závislosti rozdílného vývoje vegetace na heterogenitě vybraných abiotických podmínek(morfometrických, klimatických, vlhkostních) a analyzované výsledky pomocí geostatistických metod zobecnit.

Doba řešení projektu:

1. březen 2012 – 28. únor 2013