Aktivity

Maloformátové snímkování

První aktivita bude zaměřena na rozvinutí výhod maloformátového snímkování v oblasti prostorové a radimetricképřesnosti. V projektu bude využíván paraglidový model DRONE PIXY, a to pro pořízení kolmých nebo šikmých snímkův pravidelných časových intervalech, které budou sloužit jako rozsáhlá datová základna pro další časoprostorovéanalýzy. Snímky budou pořizovány v oblasti viditelné a blízké infračervené části spektra. Z následného zpracovánísnímků bude určován např. zdravotní stav vegetace či vlhkostní parametry půdy. Ze stereopárů pořízených modelem znízké výšky bude vytvořen velmi přesný a detailní digitální model povrchu (DMP) a z něj i digitální model reliéfu (DMR) zájmové lokality.


Kontinuální monitoring abiotických faktorů pomocí senzorových sítí

Druhá aktivita pokrývá potřebu kalibrace a verifikace dat pořízených leteckým spektrozonálním snímkováním a datvzešlých z interpolačních a predikčích modelů. Toho bude dosaženo využitím senzorů, datalogerů a senzorových bezdrátových sítí přímo v terénu. Data budou následně přenášena skrze síťové prostředky do centrální databáze.


Geoekologické mapování krajiny

Třetí aktivita zahrnuje geoekologické mapování krajiny. V projektu bude využito metody fenologického mapováníkrajiny. Tato metoda se zaměřuje na srovnávání sezónního vývoje rostlinných společenstev na vybraných stanovištích.Její výhoda spočívá především ve shromáždění poměrně velkého množství dat během jedné sezóny či pozorování,což je nutné vzhledem k časové dispozici projektu. Všechny napozorované fenologické informace tedy povedouspolu s údaji získanými z maloformátového snímkování či naměřenými senzory k odvození podrobné fenoklimatické charakteristiky území, která je z aplikačního hlediska využitelná do dalších analýz či rozhodovacích procesů.


Modelování v GIS a zpracování dat

Čtvrtá aktivita zahrnuje jak tvorbu přesného digitálního modelu povrchu a digitálního modelu reliéfu ze stereosnímkůpořízených modelem PIXY, tak vlastní zpracování dat ze snímkování i kontinuálního monitoringu. Ze spektrozonálníchsnímků budou počítány tzv. vegetační indexy. Primárně bodová data ze senzorových stanic budou interpolována za účelem popisu chování jednotlivých klimatických prvků v celém zájmovém území.


Vizualizace a tvorba výstupů

Poslední pátá aktivita Vizualizace a tvorba výstupů se zaměřuje na průběžnou i konečnou vizualizaci výsledků a finálníúpravu výstupů. Očekávanými výsledky a výstupy jsou: digitální model povrchu, podrobný digitální model reliéfu, sadakolmých a šikmých snímků s vysokým prostorovým rozlišením pořízená v pravidelných časových intervalech z oblastividitelné a blízké infračervené části spektra, časová řada geodat stavu a vývoje vybraných abiotických faktorů (teplotavzduchu, teplota půdy, tlak, iradiace, vlhkost vzduchu, vlhkost půdy), časová řada geodat stavu a vývoje vybranýchbiotických faktorů (množství biomasy, množství chlorofylu, plocha listoví), predikční modely stanovištních podmínek, korelace mezi stanovištními podmínkami a stavem vegetace, odborné publikace a specializované mapyZpět nahoru