O projektu

Drastická změna klimatu v posledních dvaceti letech zvýšila důležitost jak globálních, tak regionálníchenvironmentálních studií. Družicové snímky, kterými lze průběžně sledovat různé procesy na povrchu Zeměv globálním měřítku tyto studie výslovně usnadnily. Jejich přirozeně omezené prostorové rozlišení je však takélimitující pro jejich využití v lokálních studiích z důvodu nejistoty generované z prostorové heterogenity v rámci jednoho obrazového pixlu.

Řešením tohoto problému může být využití nepříliš rozšířeného maloformátového snímkování s vysokým rozlišením.Předkládaný projekt si tedy klade za cíl rozvinout maloformátové snímkování krajiny v integraci s kontinuálním sběrempozemních dat pomocí senzorových systémů a získané poznatky aplikovat v oblasti fenoklimatologie. Projekt buderozdělen do několika na sebe navazujících částí (aktivit). V rámci každé části bude veden jak výzkum tak aplikačnínasazení.