Úvod

 

Statutární město Olomouc vždy bylo a stále je významným městem české země. Počátky osídlení na jeho dnešním území spadají již do dob prehistorických. První zmínka o „hradě Olomouci“ je v roce 1055 zaznamenána v Kosmově kronice. Dnes je Olomouc centrem Olomouckého kraje i kulturního dění a současně pátým největším městem České republiky. Jako většina českých velkých měst byla do konce 19. století sevřena prstencem hradeb. Po jejich odstranění se začala nekontrolovatelně rozrůstat a vznikly tak první problémy spojené s urbanizací.

Urbanizace je v Evropě spjata s příchodem průmyslové revoluce, ale zároveň je i globálním procesem přeměny venkovské společnosti na společnost městskou. Díky neustálému přílivu obyvatel do center za prací, řeší město problém s nedostatkem bydlení výstavbou nových bytových jednotek na krajích města. Růst města se tedy koncentruje především v předměstí a na perifériích, což jsou první známky suburbanizace. Neustálým růstem měst vyvstává otázka, jakou oblast lze považovat za město a jakou už za venkovské osídlení? Existuje mnoho kritérií, podle nichž lze vymezit město nebo městskou aglomeraci, avšak neexistuje jediné, které by mohlo být uplatněno na všechny případy. Nelze tedy jednoznačně určit hranice mezi těmito procesy, ale pomocí GIS technologií lze jejich vývoj lépe analyzovat.

Proces urbanizace a s ním spojené těžkosti jsou jednou z hlavních problematik 21. století. Diskuse na toto téma jsou na každodenním pořádku především ve spojení s životním prostředím. „Urbanizace sama o sobě není hlavním nebezpečím budoucího globálního vývoje. Tím jsou spíš politicko - hospodářské vztahy mezi jednotlivými velkými světovými regiony“ (Musil, 1993).
Na horu ↑