Cíle práce

Hlavním cílem bakalářské práce je vytvořit statistický atlas Olomouce v infografickém provedení. Realizace práce vychází z dostupných dat o Olomouci, která jsou získána z datových zdrojů Katedry geoinformatiky Univerzity Palackého v Olomouci, z veřejně dostupných dat a rejstříků Českého statistického úřadu, Magistrátu města Olomouce, případně z dalších veřejně dostupných informačních zdrojů a dat z vlastního šetření.

Vytvořený atlas je určený pro širokou veřejnost jako prezentační materiál o městě Olomouci. Atlas je publikován na webových stránkách a připravuje se jeho tisk pod záštitou Katedry geoinformatiky UP.

Výsledky

Výsledkem bakalářské práce je statistický atlas Olomouce v infografickém provedení, který je dostupný i na webových stránkách práce ve webové verzi. Na základě konzultací s odborníky na Magistrátu města Olomouce proběhla debata o možném využití atlasu ze strany města.

Závěr

Cílem práce bylo vytvořit statistický atlas Olomouce v infografickém provedení z dostupných datových zdrojů Katedry geoinformatiky Univerzity Palackého v Olomouci, veřejně dostupných dat a rejstříků Českého statistického úřadu, Magistrátu města Olomouce nebo z jiných dostupných informačních zdrojů a z dat vlastního šetření.

V teoretické části práce byl vytvořen návrh obsahu práce, jenž byl následně upraven podle dostupnosti potřebných dat. Vytvořen byl i koncept grafiky, jenž procházel celým atlasem, stejně jako návrh metod pro jednotlivé části atlasu. Mezi metody byly řazeny metody kartografické vizualizace i zásady tvorby grafů a infografická pravidla. Teoretickou část práce zastřešovaly konzultace s vedoucí práce a s odborníky.

Výstupem teoretické části je vznik makety atlasu, jež byla v další praktické části naplněna daty. Příprava neprostorových dat probíhala v programovém prostřední Microsoft Office 2016, konkrétně v programu MS Excel 2016. Prostorová data byla zpracována v software ArcMap 10.4 z programové skupiny ArcGIS for Desktop od společnosti Esri.

Grafická část práce proběhla v programu Adobe Illustrator CS6 ze skupiny nástrojů Adobe Creative Suite (CS6), kde byly vytvořeny jednotlivé dvoustrany celého atlasu. Při tvorbě kapitol byly konzultovány vizualizace a proběhla verifikace designu kontrolou jednotlivých grafických prvků vzhledem k vytyčené maketě. Na závěr byly zkontrolovány technické požadavky pro tisk, mezi něž patří hlavně odstranění barev, které neodpovídají barevnému modelu CMYK nebo kontrola dostatečného přesahu grafiky pro tvorbu spadávek. Kompletace atlasu byla provedena v programu Adobe InDesing CS6 ze skupiny nástrojů Adobe Creative Suite (CS6), kde byly pro tisk připraveny samostatné strany včetně ořezových značek a spadávek spolu s fólií tvořící obálku. Připravena byla i webová verze atlasu ve formátu PDF, jež je dostupná na webových stránkách bakalářské práce.

Summary

The main aim of the thesis is to create a statistical atlas of Olomouc in infographic style. The atlas is supposed to be made of available Department of Geoinformatics Palacký University Olomouc data sources, publicly available data created by Czech Statistical Office, the City of Olomouc or data out of other available information sources or own creation.

In theoretical part of the thesis content draft was created and modified by the availability of needed data. The atlas’s concept of graphic and methodology for each chapter was created. Methodology contains both cartographical visualizations and graph making principles and infographic rules. Theoretical part of the thesis was backed up by consultations with a supervisor and specialists.

Outcome of the theoretical part was creation of atlas scale model, which was in practical part filled with data. Preparation of non-spatial data was done in Microsoft Excel 2016 from a group of tools Microsoft Office 2016. Spatial data were managed in software ArcMap 10.4 belonging to the ArcGIS for Desktop group by Esri company. The main data sources were Czech Statistical Office, City of Olomouc and Department of Geoinformatics Palacký University Olomouc.

Graphic part was done in software Adobe Illustrator CS6 which is part of the Adobe Creative Suite (CS6). Two opposite pages were prepared at once keep consistency in each chapter. The visualizations were consulted and graphic elements were verified and compared to the scale model during the work on chapters. Technical requirements were checked after the preparation, mainly the elimination of non-CMYK colour scheme colours or control of graphic overlap for the bleed. Completion of the atlas was done in Adobe InDesign CS6 from Adobe Creative Suite (CS6) group, where title foil and each page was prepared including crop marks and bleed. Web version of the atlas was also created in PDF format, which is available at thesis webpage.

Kontakt

Autor: Martin Porteš

Martin.Portes@seznam.cz