ÚVOD

Udržitelný rozvoj, je takový druh rozvoje, který se snaží odstranit nebo zmírnit negativní projevy lidské společnosti, otázkou však je, jak si udržet kvalitu života a zajistit potřeby současných generací, aniž by bylo ohroženo zajištění potřeb generací budoucích (Ministerstvo životního prostředí – MŽP, 2019). Současný vývoj společnosti je založený především na ekonomickém růstu, jež negativně ovlivňuje naši planetu. Udržitelný rozvoj tak nezohledňuje pouze hospodářský růst, ale i společenské hodnoty a přírodní bohatství. Je tak logické, že sociální, hospodářský a environmentální pilíř spolu úzce souvisí a jeden nemůže být upřednostňován na úkor druhého. Z tohoto přístupů také vychází současné pojetí zpracování rozboru udržitelného rozvoje území. Rozbor udržitelného rozvoje území (RURÚ) je spolu s podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území nedílnou součástí územně analytických podkladů (ÚAP), které představují důležitý nástroj územního plánování v České republice. RURÚ jsou zpracovávány správními a krajskými úřady zpravidla na úrovní obcí, ale přitom se řeší mnohem větší detail na úrovni parcel nebo části obcí. Právě proto by se hodilo v rámci územního plánování také s gridem. Hlavními výhodami gridové analýzy je její neměnnost v čase, snadné porovnávání stejně velkých území nebo integrace s ostatními vědeckými daty.