Závěr

Cílem této práce bylo prozkoumat a zjistit podobnost evropských měst a jejich FUA podle využití území. Jelikož bylo zadání práce volné a nebyla přímo stanovená metoda zjišťování podobnosti, bylo prvním krokem práce určit, jak podobnost zjišťovat.

Po vyzkoušení více metod a provedení rešerše byly nakonec využity prostorové metriky a následně metoda hierarchického shlukování.

Práce byla prováděna na vzorku sta evropských měst, které byly staženy z datasetu Urban Atlas a následně zpracovány do tříd podle využití území. Pro výpočet prostorových metrik byl využit nástroj FRAGSTATS. Hierarchické shlukování bylo provedeno v softwaru Orange, kde bylo využito i uzlu PCA k získání komponent a odstranění korelace parametrů. Podobnost funkčních území měst byla zjišťována pomocí krajinných metrik. Kontrola shluků probíhala pomocí vizuálního porovnání.

Podobnost jádra města byla zjišťována pomocí krajinných metrik bez tříd, které neobsahovaly zástavbu, jelikož u jádra města je zástavba nejdůležitější. Zde byly výsledky nejlepší ze všech pokusů a podobnost byla podle vizuálního porovnání dobře viditelná.

Jádra města byla ještě následně porovnána pomocí metrik tříd, kdy byla přímo zvolena třída husté zástavby a ta byla vložena do shlukování. Města se shlukovala podle viditelných vzorů. Jako další třída byla vybrána třída zelených ploch a sportovišť C7, zde se podobnost ukazovala velmi dobře.

Závěrem je tedy to, že použitá metoda výpočtu prostorových metrik se jeví jako nejlepší metodou pro získání parametrů ke zjištění podobnosti měst. Metoda shlukování zase dobře zobrazuje výsledná podobná města, a to i s větším počtem (výsledkem je více shluků).

S ohledem na objem vstupních se dají tyto metody dobře automatizovat, a proto jsou doporučeny pro další podobnou práci.