Výsledky práce

Zpracovaná data sto evropských měst

Bylo staženo a zpracováno sto evropských měst do podoby rastru s reklasifikovanými třídami podle využití území pro další využití. Pro každé město byly vypočítány sumarizační tabulky s daty pro polygony, které můžou být využity v další práci. Pro všechny kroky zpracování byly vytvořeny automatizační nástroje z důvodu velkého objemu dat.

Vypočítány prostorové metriky pro každé město

Pro každé město byly vypočítány krajinné metriky a metriky tříd. Metriky byly vybrány podle rešerše článků, které se zabývaly podobností měst. Metriky byly po testování vybrány účelně pro zaručení nejlepších výsledků.

Porovnání FRAGSTATS a Patch Analyst

K výpočtu metrik byl vyzkoušen jak nástroj FRAGSTATS, tak nástroj Patch Analyst. Bylo dojito k závěru, že nástroj FRAGSTATS je pro výpočet metrik lepší, jelikož práce s ním je rychlejší, obzvlášť když zpracováváme více dat. Nástroj FRAGSTATS také umožňuje vložit vybrané třídy, které by ovlivňovaly výsledky do pozadí a nevkládat je do výpočtu.

Vytvořeny shluky podobných měst

Vypočtené metriky byly vloženy do hierarchického shlukování, kde byly nalezeny shluky podobných měst. Podobnost se hledala pro funkční území měst i pro jádro měst samostatně pomocí krajinných metrik. Pomocí metrik tříd se následně hledala podobná města podle přímo vybrané třídy (C1 a C7). Všechny shluky podobných měst se nacházejí uvnitř ArcGIS Projektů, který je digitální přílohou diplomové práce. Jelikož se jedná o obecný postup, tak metoda prostorových metrik může být použita opakovaně vždy na jinou třídu města. Touto prací bylo ověřeno, že prostorové metriky a metoda hierarchického shlukování je správným postupem pro hledání podobnosti mezi městy a může mít i další využití.