Metody

Jelikož tato diplomová práce pracovala s velkým objemem dat z pohledu počtu souborů, muselo být v každém kroku práce uplatňován proces automatizace. Metody použité pro automatizaci byly v prvním případě vytvoření workflow pro nástroj ModelBuilder, který zpracoval všechna primární vstupní data automaticky. V dalším kroku bylo využito speciálních souborů, tzv. batch files, které fungovaly jako iterátor při vkládání vstupního souboru do dalšího softwaru FRAGSTATS a pluginu Patch Analyst. Bohužel v některých částech práce bylo nevyhnutelné zpracovávat data manuálně.

Pro hlavní část práce bylo využito dvou metod, a to metody výpočtu parametrů pomocí sumarizační tabulky a následně metoda porovnávání měst pomocí vypočítaných prostorových metrik.

Další metodou využitou v této práci je metoda shlukování, která umožňuje z výsledků vypočítaných parametrů vyhledat města formující specifické shluky na základě jejich podobností. K shlukové analýze byla využita metoda hierarchického shlukování. Bylo využito výpočet kosinových vzdáleností pro určení podobnosti jednotlivých měst a následně byla aplikována Wardova metoda pro samotné shlukování. Ke kontrole kvality výsledných shluků byl využit siluetový graf. Pro interpretaci výsledků byla využita metoda vizualizace dat.