Výzkumná činnost

All

Podpora společenství praxe jako nástroj rozvoje klíčových kompetencí

Free

Projekt je zaměřen na posílení kompetencí učitelů prostřednictvím rozvoje oborových didaktik, průřezových témat a mezipředmětových vztahů. Základní cíle: a) Rozvoj kvality vzdělávání zaměřené na rozvoj kompetencí učitelů prostřednictvím podpory oborových didaktik a mezipředmětových vztahů b) Vytvoření funkčních společenství praxí při zapojených univerzitách jako prostředí rozvoje klíčových kompetencí c) Rozvoj osobnostních dovedností směřujících k reflexi vlastní […]

At 0:00

PŘÍRODA – PŘÍRodovědné Oborové Didaktiky A praktikující učitel

Free

Projekt je zaměřen na posílení pedagogických kompetencí učitelů ZŠ a víceletých gymnázií v přírodovědných předmětech (biologie, chemie, fyzika, zeměpis a mezipředmětový přesah polytechnické výchovy a matematiky) prostřednictvím propojení pedagogického světa teoretického a praktického na bázi Společenství praxí, které provedou 2 cykly akčního výzkumu důrazem na individuální potenciál každého žáka. Metodické výstupy projektu zohlední potřeby žáků […]

At 0:00

Historická krajina na pomezí Slezska a Moravy

Free

Souhrnným hlavním cílem projektu je vývoj specializovaných map s odborným obsahem (GIS) a certifikované metodiky vycházející z interdisciplinárně pojatého výzkumu historické krajiny na pomezí českého Slezska a severní Moravy, které by výrazně napomohli primární ochraně archeologických památek, tj. nejen ve smyslu jejich prosté evidence, ale: a) ve smyslu jejich predikce a včasné identifikaci vycházejíc z analýzy a determinace […]

At 0:00

Významné stromy – živé symboly národní a kulturní identity

Free

Projekt si klade za svůj hlavní cíl vyplnit existující znalostní mezeru v oblasti aplikovaného výzkumu národní a kulturní identity se zaměřením na její živé symbolické nositele v krajině našeho domova – na významné stromy. Dílčí cíle projektu zahrnují: Vypracování typologie významných stromů v ČR; identifikaci příkladů dobré praxe v ČR, opírajících se o významné stromy jako symboly kulturní […]

At 0:00

Systém automatizovaného monitorování a modelování znečištění podzemních vod z nebodových průmyslových zdrojů (SAMMWAP)

Free

Cílem projektu je vyvinout a nasadit do provozu monitorovací systém pro kontinuální bezkontaktní sledování vlivu průmyslových aktivit na kvalitu a kvantitu zdrojů podzemních vod využívaných pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou. Výsledné řešení bude implementovat pokročilé systémy zpracování dat a řízení rizik. Ověřený provoz bude realizován v reálných podmínkách na Ostravsku (post těžební oblasti) a strategické […]

At 0:00

RODOGEMA: Rozvoj doktorských studijních programů na UP propojením výuky a výzkumu v geovědních a matematických oborech

Free

Projekt rozvíjí doktorské studijní programy Geografie, Geologie, Matematika a Aplikovaná matematika na PřF UP Olomouc multidisciplinárním propojením výuky a výzkumu zaměřeným na společná geovědní a matematická témata. Projekt sdružuje dva geovědní a dva matematické doktorské programy a hlavní důraz klade na modernizaci jejich obsahů intenzivnějším výzkumem na zahraničních stážích studentů a zapojení studentů do výzkumných […]

At 0:00