Pokročilý monitoring, prostorové analýzy a vizualizace městské krajiny

Doba řešení: 2016 - 2017 | Zdroj financování: IGA_PrF_2016_008, SPP: 433105131/31

ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROJEKTU

Ve druhé polovině 20. a na počátku 21. století proběhl v mnoha oblastech po celém světě rychlý růst související s rozšiřování městské krajiny, což přineslo do těchto oblastí celou řadu problémů. Regulací těchto změn se zabývaly především různé úrovně státní správy a samosprávy, především prostřednictvím územního plánování. Plánování obvykle bere v úvahu jak současný, tak také předchozí stav řešeného území, aby bylo možné co nejpřesněji predikovat stav budoucí. Tento projekt se zaměřuje na kombinaci bezkontaktních metod sběru dat (dálkového průzkumu Země), jejich následnou prostorovou analýzu a pokročilou geovizualizaci pomocí webových aplikací a 3D tisku za účelem poskytnutí kvalitnějších výsledků pro management městské krajiny. Hlavním cílem projektu je pomocí zmíněných metod ve vybraných městech v Evropě identifikovat, kvantifikovat a analyzovat konkrétní změny městské a příměstské krajiny, která proběhly v posledních třech desetiletích (1985-2015). Pro výzkum bylo vybráno 5 středoevropských měst z bývalého “komunistického bloku”. Města jsou přibližně srovnatelná svojí velikosti, charakterem a prostorovou strukturou. Výběr měst navazuje na dřívější výzkumné aktivity KGI PřF UP, v rámci kterých byly pro tato města pořízeny vybrané datové sady a družicové snímky. Jedná se o město Ostrava (CZ), Leipzig (DE), Košice (SK), Katowice (PL) a Székesfehérvár (HU). Projekt je rozdělen do tří hlavních klíčových aktivit (KA), které na sebe navazují a tvoří tak ucelený rámec výzkumu zaměřeného na analýzy městské krajiny. Rozdělení na hlavní KA sleduje standardní postup při práci s geodaty (sběr dat, analýza, vizualizace).

KLÍČOVÉ AKTIVITY

KA 1 – Sběr dat a jejich pokročilý management V rámci této klíčové aktivity proběhne především sběr a interpretace primárních dat pořízených pomocí leteckého snímkování (ve viditelném a tepelném spektru) a dále potom agregace nejrůznějších datových zdrojů do jednotné databáze, která umožní jednodušší a efektivnější analytickou činnost. Práce s daty bude dále zajištěna vzdáleným přístupem do databáze, či její replikované verze, a následnou synchronizací změn do hlavní databáze.

KA 2 – Prostorové analýzy a modelování městské krajiny Tato klíčová aktivita bude rozdělena do několika dílčích aktivit, které navazují na dřívější studie řešené jednotlivými zapojenými pracovníky nebo studenty. Přínosem tohoto projektu bude právě propojení těchto aktivit do ucelené pokročilé prostorové analýzy, díky které bude možné analyzovat, kvantifikovat a částečně také predikovat vývoj městského prostředí vybraných měst.

Dílčí klíčové aktivity:

KA 2.1 Územní potenciál pro rozvoj

KA 2.2 Index chodeckosti

KA 2.3 Gravitační modely

KA 2.4 Centra měst

KA 2.5 CityMetrics 

KA 2.6 Dopravní charakter a jeho vliv na udržitelný rozvoj

KA 3 Pokročilá geovizualizace V rámci této KA bude vizualizace soustředěna do dvou základních oblastí, v rámci kterých vzniknou dva hlavní výstupy: 1) flexibilní interaktivní webová aplikace sloužící k porovnání různých charakteristik městské krajiny a 2) 3D modely výsledků analýz vytvořené pomocí 3D tisku

Dílčí klíčové aktivity:

KA 3.1 Pokročilá geovizualizace v prostředí webu

KA 3.2 Tvorba 3D vizualizací pomocí multimateriálového a plnobarevného 3D tisku

VÝSTUPY PROJEKTU

Přínosem projektu bude integrace pokročilých metod sběru, analýzy a vizualizace  geodat, která přinese nové poznatky o struktuře studovaných měst, jejich charakteru, vývoji a rozvojovém potenciálu. Výsledky projektu budou jak vědeckého, tak aplikačního charakteru. Z praktických výstupů lze zmínit vytvořené databáze, webovou aplikaci, skritpy, toolboxy a dílčí tematické mapy. Výsledky projektu budou prezentovány v odborných kruzích formou konferenčních příspěvků, recenzovaných článků a také v podobě specializovaných map s odborným obsahem.