diplomová práca

Tvorba ArcGIS Notebookov pre spracovanie dát európskych miest a štátov

autor: Bc. Adam Tóth

vedúca práce: doc. Ing. Zdena Dobešová, Ph.D.

Katedra geoinformatiky PřF UP

Olomouc 2024

Cieľom diplomovej práce je vytvoriť vo formáte ArcGIS Notebook vhodný data-storytelling týkajúci sa európskych miest a štátov. Študent vyberie vhodné témy analýzy ako je doprava, využitie územia a ďalšie, ktoré formou ArcGIS Notebooku analyzuje, doplní komentármi, tabuľkami, grafmi a mapami. ArcGIS Notebooky budú slúžiť na spracovanie dát formou „dát s príbehom“ tak, aby užívateľ formou sprievodného textu a automatizovaného spúšťania čiastočných úsekov Python kódu bol komplexne zoznámený s dátami a výsledkami priestorových analýz pre vybrané témy európskych miest a štátov.

Užívateľ vďaka postupnému spúšťaniu čiastočných úsekov kódu získa prehľad o spracovanej téme a dátach a jednoduchšie pochopí jednotlivé algoritmy. Vytvorené notebooky tak „spopularizujú“ programovanie v Pythone a spracovanie a vizualizáciu geografických dát formou notebooku. Ich ďalším prínosom je potenciál využitia notebookov vo výukovom procese na univerzitách, kde sa študuje geoinformatika.