Anotace

Tato diplomová práce se zabývá výpočtem ESAI indexu (Environmental Sensitive Area Index) a jeho aplikováním na podmínky a území České republiky. Cílem práce je příprava vstupních dat pro Českou republiku, nalezení vhodných datových alternativ a provedení prostorových analýz, kterými jsou získány jednotlivé hodnoty ESAI indexu pro 4 dílčí tematické celky a také celkový ESAI index. V práci jsou popsány metody a postup aplikace ESAI indexu a popsány jednotlivé vstupní vrstvy. U některých vrstev jsou nalezeny vhodnější datové alternativy tak, že bylo dosaženo co možná nejpřesnějších hodnot. Výsledný ESAI index je nakonec vyhodnocen a publikován pomocí webové mapové aplikace.

This diploma thesis deals with the calculation of the ESAI Index (Environmental Sensitive Area Index and its application to the conditions and territory of the Czech Republic. The aim is to prepare input data for the Czech Republic, to find suitable data alternatives and perform spatial analyses which are used to obtain individual values of the ESAI index for 4 sub-thematic units and also the total ESAI index. The work describes the methods and procedure of applying the ESAI index and also describes the individual input layers. For some layers, more suitable data alternatives are found so that the most accurate values have been achieved. The resulting ESAI index have been finally evaluated and published using a web map application.