Analýza kvality dat
studie monitoringu úspěšnosti zimování včelstev

Autor: Magdalena KUCHEJDOVÁ,

Vedoucí práce: RNDr. Jan BRUS, Ph.D.

Analýza kvality dat studie monitoringu úspěšnosti zimování včelstev

Zadání

Cílem bakalářské práce je provést analýzy dat získaných z dotazníkového šetření studie Monitoringu úspěšnosti včelstev s ohledem na kvalitu získaných dat a výsledků. Studentka se v práci zaměří na problematiku různých komponent kvality dat především však na homogenitu a počet získaných odpovědí během různých ročníků studie. Praktická část bude zaměřena na časoprostorové analýzy s využitím vizualizačních nástrojů pro zobrazování kvality dat. Výstupem práce budou výstupy analýz, jednotlivá srovnání, mapové výstupy a postup jak s rozdílnou kvalitou dat pracovat. Celou práci, tj. text včetně všech příloh, posteru, výstupů, zdrojových i vytvořených dat, map, programových kódů a databází, student odevzdá v digitální podobě na paměťovém nosiči připevněném k deskám práce s popisem (jméno, název práce, Katedra geoinformatiky UP, rok). Text práce s přílohami odevzdá ve dvou svázaných výtiscích na sekretariát katedry ve stanoveném termínu. O práci student vytvoří webovou stránku v souladu s pravidly dostupnými na stránkách katedry. Práce bude zpracována podle obecných zásad (Voženílek, 2002) a závazné šablony pro kvalifikační práce na KGI. Povinnou přílohou práce je poster formátu A2.

Summary

The aim of this bacalor thesis was to analyse the data obtained from the questionnaire survey of monitoring the success of wintering of hives with regard to the quality of data and results. Various components of data quality were examined, but above all the data were examined from the point of view of data homogenity and its influence on monitoring results. The number of responses across years and the structure of the beekeeper’s population were also examined.

Topic of the theoretical part were closely related to the monitoring of the success of hive wintering in the Czech Republic. Those are: Citizen Science, a concept used in the monitoring of the success of hive wintering. The COLOSS Association (Prevention of Honey Bee COlons LOSSe), which covers monitoring at the international level and the monitoring of the success of wintering beehives in the Czech Republic. His criticism in the Czech Republic was also briefly discussed. In the theoretical part was also briefly covered, the issue of data quality in questionnaires and spatial data. The conclusion of the theoretical part focused on the possibilities of data quality visualization.

The practical part was focused on spatio-temporal analyses using visualization tools for displaying data quality. The stability of ZIP codes across individual years of the study of monitoring the success of hives wintering in the Czech Republic was established and compered with different levels of representativeness. Repretentativeness and stability was used as criteria to calculate mean loss rate and the result was compared with mean loss rate calculated from all data. The structure of the sample of respondents was compared on the basis of the size of managed hives in the study of monitoring the success of hive wintering and in data from the Ministry of Agriculture Czech republic on the structure of beekeepers according to the number of hives per district. The numbers of respondents were compared across years. The years 2015–2019 were processed. Data from the year 2019/2020 were not available when creating the thesis.

Vybrané výsledky