Pro vytvoření této bakalářské práce byly využity mapové výřezy konvenčních map a ortofotomap z webové aplikace Mapy.cz od společnosti Seznam.cz, a.s. Pro zjištění odlišností ve čtení ortofotomap a konvenčních map byl v rámci bakalářské práce realizován eye – tracking test a jeho následné vyhodnocení interpretovalo rozdíly a preference běžných uživatelů při čtení obou druhů map.

2.1 Postup zpracování

Postup práce probíhal v následujících krocích. Přípravná fáze představovala nastudování současného stavu řešené problematiky, které bylo zaměřeno na 2 hlavní okruhy, kterými byly studium ortofotomap, studium eye-trackingu. Následně byla provedena rešerše nastudované literatury. Projektová fáze zahrnovala sběr a úpravu dat z webové aplikace Mapy.cz. byly vytvořeny mapové výřezy ortofotomap a konvenčních map, které byly dále upraveny pro potřeby ET testování v grafickém editoru. Následoval import stimulů do programu SMI Experiment Center, kde byl poté vytvořen ET experiment podle potřeb testování. Fáze testování probíhala na Katedře geoinformatiky Univerzity Palackého v Olomouci. Protože byly testy zaměřeny na běžné uživatele, byli osloveni studenti vysokých škol s výjimkou studentů geoinformatiky. Ve fázi vyhodnocení a interpretace byl vyhodnocen celý experiment a výsledky byly zpracovány do vizuální tabulkové i grafické podoby a okomentovány.

2.2 Použitá data

Tvorba dat zahrnovala vytvoření mapových dvojic, kde každou dvojici tvořil výřez ortofotomapy a konvenční mapy. Celkem bylo vytvořeno 20 mapových dvojic, kde se ortofotomapa nacházela na levé a konvenční mapa na pravé straně. Pro každou dvojici byl vytvořen ekvivalent s ortofotomapou na levé a konvenční mapou na pravé straně z toho důvodu, aby při testování nebyla ortofotomapa pokaždé na stejné straně. Výsledná data byla vytvořená z webové aplikace Mapy.cz, která patří společnosti Seznam.cz, a.s.

2.3 Použité programy

Data byla vytvořena z webové aplikace Mapy.cz od společnosti Seznam.cz, a.s. Následná úprava na potřebné rozlišení pro potřeby testování proběhlo v grafickém editoru Gimp verze 2.8.10. Tvorba testů, export výsledků testování a následná analýza výsledků byla provedena v eye-trackingové laboratoři na Katedře geoinformatiky Univerzity Palackého v Olomouci prostřednictvím sady programů SMI Experiment Suite 360° obsahující SMI Experiment Center se systémy SMI iView X a SMI BeGaze. K samotnému eye-trackingovému testování byl využit eye-tracker RED 250 od společnosti SMI. Pro vyhodnocení a následnou vizualizaci byly kromě SMI BeGaze použity i programy Ogama, program pro práci se statistickými údaji R studio a MS Excel pro úpravu tabulek.