Cíle práce

Cílem této diplomové práce je analýza časoprostorových dat získaných z eye tracking systému metodami shlukování. Je provedena rešerše zabývající se základní anatomií oka a očními pohyby, které mají velký vliv na analýzu dat. Součástí rešerše je také teoretická část vysvětlující základní principy klasifikačních algoritmů, včetně vlivů, které působí na činnost algoritmů. Tyto znalosti autor využívá při praktickém testování. Tato studie si klade za cíl vysvětlit a prezentovat rozdíly mezi odlišnými algoritmy. Na tuto skutečnost je kladen větší důraz, než na rozdíly způsobené odlišnými znaky testovaných osob. Informace získané z testování jsou zobrazeny tak, aby poskytly odpovědi na položené otázky. Na základě vizualizace jsou doporučeny metody pro různé typy geografických úloh. K této diplomové práci jsou vytvořeny webové stránky, které právě sledujete, umístěné na serveru Univerzity Palackého v Olomouci.